START
O NAS
ŻŁOBKI
ZAPISY
PORADY
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT

DZIAŁANIE 1.5 PO KL "Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy".

 


Żłobek nr 17

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 r. – 31.08.2014 r.

Żłobek nr 17 „ Muszelka” jest jedną z trzech placówek, w której realizowany jest program „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy”. W projekcie biorą udział rodzice powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, tzn. osoby pozostające bez zatrudnienia, będące rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka w wieku do lat 3 lub osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz planujące powrót na rynek pracy.

Utworzona grupa podopiecznych liczy 32 dzieci i dzieli się na dwie podgrupy. Przyjmowane są dzieci w wieku od 13 miesięcy, przy czym możliwe jest przyjmowanie dzieci młodszych, tj. w wieku od 7 miesięcy, jeśli będzie takie zapotrzebowanie.
Z dziećmi pracuje wykwalifikowana kadra: Alichniewicz Magdalena, Bokwa Karolina, Cyzman Natalia, Lewandowska Katarzyna, Niedzwiedzka Elżbieta, Sielska Małgorzata, Justyna Bonk, Agnieszka Kopczyńska.Wioleta Adamska

Opiekun

Wykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Praca socjalna oraz studia magisterskie na kierunku pedagogicznym, specjalność pedagogika opiekuńcza.
Wykształcenie:
 • 2012 – 2013 Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa           w Bydgoszcz - Pedagogika II stopnia, Opiekuńczo- Wychowawcze, 2 rok magisterskie.
 • 2009 – 2012 Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa          w Bydgoszczy - Pedagogika I stopnia, Psychopedagogika, Licencjat.     
Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty:
 • 2009 Kujawsko - Pomorskie Szkoły NEKS w Bydgoszczy - Certyfikat Kursu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • 2007– 2008 Kujawsko- Pomorskie Szkoły NEKS               w Bydgoszczy - Policealne Studium Psychologii, Specjalista ds. psychologii,
 • Certyfikat szkolenia Wpływ muzyki na rozwój dziecka ,,Dźwięk i dotyk’’, ITAKA, Bydgoszcz,
 • 2007 Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli               w Bydgoszczy - Warsztat ,,Metody wspierające rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka”,
 • 2001 – 2002 ESKK Poznań - Kurs psychologii dziecka,
 • 1979 – 1983 Liceum Medyczne w Bydgoszczy - Dyplom, Opiekunka Dziecięca.
Katarzyna Lewandowska

Wykształcenie:

Ukończyłam studia wyższe w zakresie pedagogiki o specjalności opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną. Uzupełniłam swoje wykształcenie na studiach podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Ukończyłam również kurs kwalifikacyjny
z oligofrenopedagogiki.

Podczas swojej edukacji byłam również uczestnikiem:

 • kursu w zakresie stymulacji rozwoju dzieci za pomocą metody Weroniki Sherborne,
 • kursu orgiami,
 • szkolenia na opiekuna dzieci – „sztuka animacji najmłodszych”,
 • warsztatów z zakresie technik wspierających rozwój dziecka od 3 roku życia,
 • warsztatów z metody malowania dziesięcioma palcami R. Show,
 • warsztatów z metody symboli dźwiękowych B. Kai,
 • warsztatów z technik relaksacyjnych wg. H. Temla,
 • kursu „Animatora zabawa dla dzieci” – malowanie twarzy, robienie wielkich baniek oraz skręcania balonów,
 • warsztatów z zakresu rewalidacji osób niepełnosprawnych na bazie metod: Marianne Knill & Christopher Knill,
 •  szkolenie „Nauka mimo woli – Innowacyjna metoda pracy z dzieckiem”.
Jako opiekun w żłobku staram się stymulować rozwój dziecka poprzez zabawę z nim.
W swojej pracy wykorzystuję odpowiednie zabawki i pomoce, prowadzę trening samoobsługi. Rodzicom chętnie prezentuję zabawy wspomagające rozwój umiejętności u ich pociech.
Karolina Bokwa

Opiekun

Wykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 2008 roku Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii: kierunek Opieka i Wychowanie  
z profilaktyką społeczną.


W roku 2012 ukończyła Studia Podyplomowe na Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie na Wydziale nauk Społecznych: kierunek – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.

Zadania w pracy opiekuna w Żłobku:
 • Sprawowanie nad dziećmi opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez realizację zajęć zabawowych uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka.
 • Prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych               i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka.
 • Realizowanie metod wspomagania i stymulowania indywidualnego rozwoju dziecka.
 • Prowadzenie dokumentacji osiągnięć rozwojowych każdego dziecka.
 • Opracowywanie miesięcznych i dziennych planów indywidualnych oraz grupowych zajęć z dziećmi.
W swojej pracy wykorzystuje metody:

- pedagogiki zabawy
- Metoda Ekspresji Ruchowej R. Labana
- Metoda ekspresji ruchowej C.Orffa
- Metoda oparta na Tańcach integracyjnych (wg. Klanza)
Magdalena Alichniewicz 

Starszy opiekun

Wykształcenie:

studia magisterskie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunek: pedagogika, specjalność: Opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną,                                                          
studia podyplomowe: Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, kierunek: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty:
 • ukończony warsztat metodyczny ,,Zabawy z chustą animacyjną Klanza”,
 • ukończony trening umiejętności interpersonalnych,
 • ukończony trening umiejętności psychopedagogicznych,
 • ukończony warsztat w zakresie niewerbalnych technik pracy z dzieckiem (metoda malowania dziesięcioma palcami R. Show, metoda symboli dźwiękowych B. Kai, techniki relaksacyjne wg. H. Temla),
 • ukończony warsztat stymulowania rozwoju dzieci               z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne.
uczestnictwo w następujących warsztatach:
 • animacja działań w dużych grupach,
 • metody aktywizujące w pracy z grupą,
 • program wychowawczo-profilaktyczny ,,Spójrz Inaczej”,
 • masaż dźwiękiem wg metody Petera Hessa,
 • zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem instrumentów afrykańskich i tub diatonicznych.
Małgorzata Sielska

Wykształcenie:
 • 2005-2010 - Studia zaoczne- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii - specjalność Edukacja przedszkolna i terapia pedagogiczna,
 • 2003-2005 - Dwuletnie Medyczne Studium Zawodowe     w Zespole Szkół Medycznych im. Emila Warmińskiego       w Bydgoszczy, uzyskałam tytuł zawodowy - terapeuta zajęciowy.
Kursy i szkolenia:
 • szkolenie z zakresu rewalidacji osób niepełnosprawnych na bazie metod: Marianne Knill & Christopher Knil,
 • warsztaty ruchowe oparte na metodzie „Gimnastyka mózgu” Paula Dennisona.
 

Ideą przewodnią pracy opiekunek jest zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez realizację zajęć zabawowych z elementami edukacji uwzględniającej indywidualne potrzeby. Przeprowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne są dostosowane do wieku rozwojowego dziecka
i uwzględniają jego rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny.


Pracę dydaktyczną opieramy na autorskich planach miesięcznych na podstawie, których realizowane są codzienne scenariusze zajęć. Miesięczny plan pracy zawiera zabawy stymulujące pięć sfer rozwoju: mowy, ruchu, percepcji, samodzielności oraz wychowania społeczno-moralnego. Plan pracy pisany jest adekwatnie do wieku rozwojowego dzieci.

Do realizacji codziennych scenariuszy zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne refundowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz resortowego programu rozwoju i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.


W codziennej pracy wykorzystywane są elementy następujących metod:


- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, która usprawnia ruchowo, rozwija świadomość własnego ciała i przestrzeni

- Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona, metoda zwana gimnastyką mózgu
- Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami R.F.Show, pomaga w pokonywaniu lęku, pobudza ekspresje fantastyczną, posiada cenne walory terapeutyczne oraz ma wartości diagnostyczne
- Metoda oparta na Tańcach integracyjnych (wg. Klanza) - są to zabawy ruchowe, które pozwalają dzieciom odnaleźć się w grupie, czerpać radość z ekspresji ruchowej połączonej z muzyką.
- Metoda Ekspresji Ruchowej R. Labana – w formie ćwiczeń muzyczno – ruchowych, zabaw, tańców i improwizacji ruchowej.
- Metoda ekspresji ruchowej C.Orffa – głównym elementem jest śpiew i gra na instrumentach takich jak: tamburyn, bębenek, trójkąt, grzechotka. Wykorzystujemy również instrumenty afrykańskie takie jak: bangosy, diembe, kij deszczowy, dzwonki, które pozwalają na rozładowanie napięcia i stresu.Dodatkowym atutem tej grupy jest monitoring, czyli możliwość obserwacji dziecka przez rodziców, podczas zajęć dydaktycznych, dzięki czemu rodzice mogą śledzić na bieżąco postępy swojego maluszka.
Monitoring włączany jest dla rodziców trzy razy w tygodniu o wyznaczonych godzinach: wtorek 09:00-10:00, środa 10:10-11:10. piątek 9:00-10:00.

Opiekunowie grupy otwarci są na kontakty z rodzicami, czego przykładem są codzienne rozmowy, jak i comiesięczne, bezpłatne warsztaty organizowane z myślą o nich. W naszym żłobku warsztaty prowadzą pedagodzy, specjaliści: psycholog i logopeda oraz panie kucharki w ramach warsztatów kuchennych. Od początku projektu, tj. 5.XI.2012 r. udało nam się zorganizować warsztaty o następującej tematyce:

,,Świąteczne wypieki”- warsztaty pedagogiczne,

„Świętujemy Dzień Babci i Dziadka”- warsztaty pedagogiczne,
,,Smoczek-przyjaciel czy wróg małego człowieka”- warsztaty prowadzone przez specjalistów: logopedę i psychologa,
,,Wielkanocny zajączek”- warsztaty pedagogiczne,
,,Smacznie i zdrowo”- warsztaty kuchenne,
,,Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami- jak podczas codzienne zabawy stymulować rozwój dziecka”- warsztaty prowadzone przez specjalistów,
,,Letnie zabawy w ogródku żłobkowym”- warsztaty pedagogiczne,
,,Rodzinny piknik”- warsztaty pedagogiczne,
,,Letnie zabawy z maluszkami”- warsztaty pedagogiczne,
,,Kto to taki? To zwierzaki! - jak sprawić, aby moje dziecko mówiło chętniej”- warsztaty prowadzone przez specjalistów: logopedę i psychologa.Dzięki udziałowi w warsztatach rodzice mogą dokładniej poznać pracę opiekunów oraz metody pedagogiczne, jakie codziennie są wykorzystywane. Jest to również okazja do dłuższej rozmowy oraz odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące rozwoju dzieci.
Warsztaty kulinarne stwarzają okazję do zapoznania rodziców z procedurą powstawania posiłków oraz z ich składem. Możliwe jest również uzyskaniem informacji na temat zdrowego żywienia oraz przyrządzania posiłków dla dzieci z dietami eliminacyjnymi.

WŁAŚCIWE NAWYKI ŻYWIENIOWE W ŻŁOBKU REALIZOWANE SĄ POPRZEZ:

1. Stałe pory posiłków – zgodnie z ustalonym planem dnia w każdej grupie wiekowej.
2. Urozmaicony jadłospis.
3. Umiejętne zachęcanie dzieci do konsumpcji posiłków.
4. Właściwą kulturę spożywania posiłków w towarzystwie rówieśników.
5. Swobodna, przyjazna atmosfera podczas posiłków.
6. Kształtowanie nawyku mycia rąk przed posiłkiem.
 

 

KONTAKT

Zespół Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

ul. Bolesława Chrobrego 14
85-047 Bydgoszcz
Telefon: 52 322 48 40
Fax: 52 322 48 40
zzmbyd@wp.pl

 


 
AKTUALNOŚCI

Warsztaty dla rodziców w żłobkach biorących udział w projekcie „Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy” (czytaj więcej...)

Opieka logopedyczna nad dziećmi objętymi projektem 1.5 (czytaj więcej...)

Opieka psychologiczna nad dziećmi objętymi projektem 1.5 (czytaj więcej...)

Żłobek nr 13 informacje (czytaj więcej...)

Żłobek nr 17 informacje 

Żłobek nr 20 informacje (czytaj więcej...)

   
Copyright © 2011 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE