START
O NAS
¯£OBKI
ZAPISY
PORADY
OG£OSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT

Warsztaty dla rodziców w ¿³obkach bior±cych udzia³ w projekcie "Wychodzimy z domku - do ¿³obka i do pracy"

 

 

W dziale Warsztaty w grupach unijnych znajd± Pañstwo informacje na temat warsztatów, które odby³y siê w ¿³obkach objêtych Projektem "Wychodzimy z domku - do ¿³obka i do pracy" wspó³finansowanym przez Uniê Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Zapraszamy do lektury!

 

POWRÓT


 

 

 

 

 
 
Copyright © 2011 ZESPÓ£ ¯£OBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZE¯ONE